Akım Koleji

Anadolu Lisesi Akademik Gelişim

Anadolu Lisesi Akademik Gelişim

Fen Bilimleri

Fizik, kimya ve biyoloji uygulamalarını öğrencilerimizin daha iyi anlamasına olanak sağlayacak temel kavram ve yasaları öğrenmelerini; olaylar üzerinde inceleme, gözlem ve deney yapmak suretiyle araştırma yollarını kavramalarını; olayları derinliğine ve kapsamlı düşünebilmelerini; maddenin yapısı ve doğasını anlamaya çalışan bilimin ön kestirme becerisini kazanmalarını; öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma alışkanlığı edinmelerini sağlamaktır.

Ders konuları ezberci eğitimden uzak; analitik düşünme, sentez, analiz ve yorum yapabilme, sonuç çıkarabilme becerilerini kazandıran metotlarla işlenir. Derslerde işlenen her konu laboratuvar ortamında grup ve bireysel deneyler, CD’ler, interaktif sunumlar ve Internet ortamının desteği ile pekiştirilir.

 

Etkinliklerimiz

Öğrencilerimizi, yazılı sınavların yanı sıra deneme sınavları ve her hafta düzenli olarak verdiğimiz ev ödevleri ile değerlendirmekteyiz. Bu uygulamaların sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel eksiklerini belirlemekte ve bu eksikleri veli ile paylaşarak gidermek amacıyla bireysel ve grup etütlerine katılmalarını sağlamaktayız.

  1. sınıf düzeyindeki bütün öğrencilerimizin sınav çalışmaları bire bir takip edilmektedir. Değişen öğretim programları dikkatle değerlendirmekte ve buna göre çalışmalar şekillendirilmektedir.

 

 

Sosyal Bilimler

Tarih dersinde; öğrencilerimizde, tarih okuma ve araştırma merakı oluşturarak insanlığın geçirdiği aşamaların sürekliliğini zaman-mekân bütünlüğü içinde algılamaları ön planda tutulmuştur. Yeni edinilen güncel ve tarihsel bilgilere eleştirel bakış açısıyla ve önyargısız yaklaşabilmelerine, tarihsel gözlem becerisiyle geçmişteki deneylerden yararlanarak milli değerlerini evrensel değerlerle kaynaştırıp bugüne ve geleceğe en doğru biçimde yön verebilmelerine rehberlik edebilecek şekilde konular işlenmektedir.

Coğrafya dersinde; insan ve doğa süreçleriyle oluşan ekolojik, ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin karşılıklı etkileşimini anlayan, çevre kalitesine önem vererek geleceği düşünen, Dünya’nın ve tüm canlıların korunmasına yönelik sorumluluk duygusuna sahip coğrafî bilgi ve becerileri kullanarak doğa ve insana ait değerleri geleceğe taşıyabilen ve sadece öğrenilmesi gereken bir konu olarak değil, içselleştirerek düşünme ve davranış şekline dönüştürebilen ve günlük yaşamlarına aktarabilen bireyler yetiştirecek şekilde konular işlenmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde; dinini, kültürünü, ahlakını bilen, yaşantısıyla örnek olan, inandığı değerleri savunabilen, iyilik yapan, gördüğü yanlışları düzeltmek için fikir üreten ve çaba sarf eden, doğru bilgi, doğru inanç, doğru davranış sahibi bireyleri topluma kazandırmayı esas gaye edinip dersler işlenmektedir.

Sosyal Bilimler Bölümü olarak; tüm branşlarımızda düz anlatım, soru-cevap, tartışma, gösteri ve problem çözme gibi metotlarla dersi işleyerek öğrencilerin derse ve konuya olan ilgisi arttırılmaya çalışılmaktadır. Zaman zaman diğer bölümlerle işbirliğine dayalı çalışmalar yapılmakta, böylece ortak bir bakış açısı oluşturulmaktadır. Dersler uygulamalı şekilde öğrenci merkezli olsa da öğretmenin önderliğinde sadece Power Point şeklinde değil, çeşitli dokümanlar kullanılarak gerekli bilgileri öğrencinin kendisinin bulması sağlanmaktadır.

 

Türkçe Ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Anadolu lisesinde  Türk edebiyatı dersinde öğrenciler, öncelikle Türk edebiyatının dönemleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu bilgilerle birlikte sanat metinleri başta olmakla birlikte her türlü metni inceleyebilmektedir. Bunun yanı sıra Türk kültürünü öğrenip bunu metinlerde incelemektedirler. Edebiyat sevgisi ve okuma zevki kazanan öğrenciler, son sınıfa geldiklerinde Türk edebiyatına hizmet etmiş yazar ve şairler hakkında geniş bilgiye sahip olmaktadır.
Dil ve anlatım dersinde ise, Türk dilinin incelikleri, kuralları, zenginliği çerçevesinde ilerlenmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda kendini doğru ifade edebilen, yaratıcı düşünme gücüne sahip, çağdaş bireyler yetiştirilmektedir. Türkçenin ifade ve yorumlama gücüyle birlikte derslerdeki etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilerimizin özellikle konuşma ve yazma becerileri gelişmektedir.
Konular bütün sınıflarda yöntem çeşitliliği ile işlenmektedir. Öğrencilerin aktif olarak katıldığı derslerde kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortam sağlanmakta, öğretmen her zaman aktaran değil, gerektiğinde rehber konumunda bulunmaktadır.

Türkçe- Türk Dili Edebiyatı bölümü olarak, öğrencilerimizi dilimizin tarihinde ve zenginliğinde buluşturmak için gerekli çalışmaları yürütmek gayretindeyiz.

 

Matematik Bölümü

Matematik derslerinde; öğrencilerin varsa matematikle ilgili olumsuz ön yargılarını değiştirmeyi, soyut düşünme ve dikkat yetilerini geliştirmeyi, öğrencilere matematiğin eğlenceli, kolaylıkla başarılabilir bir ders olduğunu düşündürmeyi, derste öğrendiklerini günlük yaşamın sorunlarını çözmede kullanma beceri ve alışkanlığı kazandırmayı, bir hedefe ulaşmada değişik doğru yollar olabileceğini göstermeyi, TYT ve AYT hazırlıklarının zamanında ve gerekli şekilde yapılmasını, öğrencilerimizin akıl yürütme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

 

Bu amaçla derslerimizi; ezberden olabildiğince uzak durarak, basitten karmaşığa, kolaydan zora giden bir yol izleyerek, öğrencilerin derse katılımını ve onlara problem çözdürmeyi,  neden-sonuç ilişkileri kurdurmayı, öğrenilenleri hayata uygulatmayı önemseyerek, görsel ve somut sunumlarla zevkli ve eğlenceli hâle getirerek, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırmaya çalışarak, öğrenci merkezli, çağdaş ve aktif öğrenme tekniklerini uygulayarak,  proje ve performans ödevleri vererek işlemeye özen gösteriyoruz.