Akım Koleji

İlkokul 1. Sınıf

İlkokul 1. Sınıf

HAYATBİLGİSİ

MEB Hayat Bilgisi kazanımları temel alınarak Müfredat çerçevesi doğrultusunda hazırlanan program ile öğrenciler, düşünen, iletişim kuran, bilgili, risk alan profillerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yaparlar. Her sınıf seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarının sene sonuna tamamlanması hedefi ile disiplinler üstü temalarla bağlantılı sorgulama üniteleri oluşturulur. Yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene doğru sorgulama ilkesi benimsenerek öncelikli olarak birey olarak kendini tanıma, sonrasında çevre ve toplum bilinci kazanmaları bu yaş seviyesi için oldukça önemlidir.

Sorgulama çerçevesinde işlenen ünitelerin öğrenciler tarafından somut verilerle incelenmesini sağlamak adına geziler, uzman kişiler, sivil toplum örgütleri gibi kişi ve kurumlardan da destek alınarak öğrenilen bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanır. Öğrenciler bilgiye ulaşmada araştırma becerilerini, düşünme becerilerini, sosyal becerilerini, iletişim becerilerini, öz yönetim becerilerini bilinçli bir şekilde geliştirmeleri ve kullanmaları için yönlendirilirler. Öğrenciler yaş seviyeleri, ilgi ve merakları aynı zamanda konularıyla ilgili görsel ve yazılı medyayı takip etmede yönlendirilirler. Bireysel ve grup çalışmalarında düzenlenen aktivitelerde öğrencilerin saygılı olma, yaratıcı olma, empati kurma, işbirliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkma gibi olumlu tutumlar geliştirmeleri hedeflenir. Kendini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmek en temel hedefimizdir.

MATEMATİK

MEB müfredatının genel beklentileri doğrultusunda yapılandırılmış kapsam ve sıralama çalışmaları uygulanır. şekil, uzay, sayılar, veri işleme, örüntü konuları sorgulama temelli hazırlanan yapılandırılmış planlar ile yürütülür. Somut öğrenme döneminin özelliklerine uygun olarak tüm kazanımlar, kavrama, anlama, uygulama basamaklarına uygun olarak öncelikle matematik manipulatifleri kullanılarak işlenir. Öğrenilen kazanımlar mümkün olduğunca günlük yaşamla bağlantısı kurularak örneklendirilir.

Zaman kavramını pekiştirmek için günlük takvim çalışmaları ile gün, ay, yıl kavramları pekiştirilir. Doğal sayıları tanıma, okunuş ve yazılış yönleri üzerinde çalışılır. Öğrenciler, soru sorma, tahmin etme, tahminle gerçek sonuçları karşılaştırma, öğrenilen sayılarla eksiltme – azaltma, problem çözme gibi bir dizi beceriyi geliştirme fırsatı yakalarlar. Çarpma ve bölme kavramları bu sınıf seviyesinde sadece görsel olarak somutlaştırma teknikleriyle ifade edilir.

TÜRKÇE

Türkçe dersleri; dinleme, okuma, anlama, yazma ve görsel okuma ve sunu alt başlıklarından oluşan kapsam ve sırlama çalışmaları doğrultusunda her sınıf seviyesinde sarmal yapıda işlenir. Birinci sınıf okuma ve yazma çalışmalarında “Ses Temelli Cümle Yöntemi” uygulanır. Öğrenciler sesten hece, kelime ve bu kelimelerle anlamlı cümle kurma çalışmaları yaparlar.. En temel hedefimiz Türkçe’yi doğru ve akıcı olarak kullanmaları, okumaya ve yazmaya karşı ilgi duymalarıdır.

Çeşitli aktivitelerle yaratıcılıklarını geliştirirken, bu sınıf seviyesinin noktalama işaretlerini ve imla kurallarını öğrenirler. Akıcı ve anlamlı okumanın yanında görsel okuma ve yorumlama çalışmaları yaparlar. Haftada bir düzenli olarak yapılan kütüphane dersleriyle hem zengin kaynaklardan yararlanırlar hem de tüm yaşamları için gerekli olacak okuma alışkanlığını kazanırlar. Üretici okuma aşamasına geçilmesi hedefiyle öncelikle kitapla kendi yaşamı (text to self) arasında sonrasında kitapla kitap arasında (text to text) ve son olarak da kitapla dünya arasında bağlantı kurulması (text to world) sağlayacak etkinlikler tasarlanır ve uygulanır. Okunan ya da okula davet edilen yazarların biyografileri incelenir ve otobiyografi yazma çalışmaları yapılır.