Akım Koleji

İlkokul 2. Sınıf

İlkokul 2. Sınıf

HAYAT BİLGİSİ

MEB Hayat Bilgisi kazanımları temel alınarak hazırlanan program ile öğrenciler, düşünen, iletişim kuran, bilgili, risk alan profillerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yaparlar. Her sınıf seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarının sene sonuna tamamlanması hedefi ile üniteler oluşturulur. Yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene doğru sorgulama ilkesi benimsenerek öncelikli olarak birey olarak kendini tanıma, sonrasında çevre ve toplum bilinci kazanmaları bu yaş seviyesi için oldukça önemlidir.

Sorgulama çerçevesinde işlenen ünitelerin öğrenciler tarafından somut verilerle incelenmesini sağlamak adına geziler, uzman kişiler, sivil toplum örgütleri gibi kişi ve kurumlardan da destek alınarak öğrenilen bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanır. Öğrenciler bilgiye ulaşmada araştırma becerilerini, düşünme becerilerini, sosyal becerilerini, iletişim becerilerini, öz yönetim becerilerini bilinçli bir şekilde geliştirmeleri ve kullanmaları için yönlendirilirler. Öğrenciler yaş seviyeleri, ilgi ve merakları aynı zamanda konularıyla ilgili görsel ve yazılı medyayı takip etmede yönlendirilirler.

Bireysel ve grup çalışmalarında düzenlenen aktivitelerde öğrencilerin saygılı olma, yaratıcı olma, empati kurma, işbirliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkma gibi olumlu tutumlar geliştirmeleri hedeflenir. Kendini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmek en temel hedefimizdir. Sınıf seviyelerinde üzerinde durulan tema, kavram ve içeriklerin detaylarını sorgulama programından inceleyebilirsiniz.

TÜRKÇE

Türkçe dersleri; dinleme, okuma, anlama, yazma ve görsel okuma ve sunu alt başlıklarından oluşan kapsam ve sırlama çalışmaları doğrultusunda her sınıf seviyesinde sarmal yapıda işlenir

Amacımız, okuma alışkanlıklarını geliştirerek sözcük dağarcığını zenginleştirmek ve böylece dili etkili olarak kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, Türkçe derslerinde yazılı ve sözlü ifade etme becerilerini geliştirmeleri için teşvik edilirler. Gözlemleri, duydukları, dinledikleri, duygu ve düşünceleri hakkında soru sormaya cesaretlendirilirler.

Topluluk önünde kendini ifade edebilen bireyler olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını görsel sunu şeklinde hazırlamaları için desteklenirler. Her derste olduğu gibi bu derste de yapılan grup çalışmaları ile problem çözümü yapabilmeleri, duygu ve düşüncelerini bağımsız olarak ifade edebilmeleri, karar alabilme ve uygulayabilmeleri hedeflenmektedir. Sorgulama üniteleri ile bağlantılı ya da serbest okuma amacıyla alınan kitaplar yıl içinde detaylı bir şekilde irdelenir.

MATEMATİK

MEB müfredatının genel beklentileri doğrultusunda yapılandırılmış kapsam ve sıralama çalışmaları uygulanır. İki basamaklı sayıları okuma, yazma, basamak ve sayı değerlerini tanıma başlıca hedefimizdir. İki basamaklı sayılar içinde dört işlem becerisi geliştirilmektedir. Dört işlemle ilgili beceri geliştirirken görsel malzeme ile kavrama çalışması esas alınmaktadır.

Öğrencilerin işlemlerin yapılış şeklini ezberlemeleri yerine, yöntemin mantığını anlamaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin edindiği önemli becerilerden biri de ölçme becerisidir. Tahmin etme ve tahmini gerçek sonuçlar ile kıyaslama derslerimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Böylece gerçeğe yakın tahminlerde bulunma, gerçek yaşamla bağlantı kurma yetileri geliştirilmektedir. Öğrenciler sadece matematik problemlerini değil, günlük yaşam problemlerini de çözebilmeleri için desteklenmektedirler.