Akım Koleji

İlkokul 3. Sınıf

İlkokul 3. Sınıf

HAYAT BİLGİSİ

MEB Hayat Bilgisi kazanımları temel alınarak hazırlanan program ile öğrenciler, düşünen, iletişim kuran, bilgili, öğrenen profillerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yaparlar. Her sınıf seviyesinde Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarının sene sonuna tamamlanması hedefi İLE üniteler oluşturulur. Yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene doğru sorgulama ilkesi benimsenerek öncelikli olarak birey olarak kendini tanıma, sonrasında çevre ve toplum bilinci kazanmaları bu yaş seviyesi için oldukça önemlidir.

Sorgulama çerçevesinde işlenen ünitelerin öğrenciler tarafından somut verilerle incelenmesini sağlamak adına geziler, uzman kişiler, sivil toplum örgütleri gibi kişi ve kurumlardan da destek alınarak öğrenilen bilgilerin yaşamla ilişkilendirilmesi sağlanır. Öğrenciler bilgiye ulaşmada araştırma becerilerini, düşünme becerilerini, sosyal becerilerini, iletişim becerilerini, öz yönetim becerilerini bilinçli bir şekilde geliştirmeleri ve kullanmaları için yönlendirilirler.

Öğrenciler yaş seviyeleri, ilgi ve merakları aynı zamanda konularıyla ilgili görsel ve yazılı medyayı takip etmede yönlendirilirler. Bireysel ve grup çalışmalarında düzenlenen aktivitelerde öğrencilerin saygılı olma, yaratıcı olma, empati kurma, işbirliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere sahip çıkma gibi olumlu tutumlar geliştirmeleri hedeflenir. Kendini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmek en temel hedefimizdir. Sınıf seviyelerinde üzerinde durulan tema, kavram ve içeriklerin detaylarını sorgulama programından inceleyebilirsiniz.

TÜRKÇE

Türkçe dersleri; dinleme, okuma, anlama, yazma ve görsel okuma ve sunu alt başlıklarından oluşan kapsam ve sırlama çalışmaları doğrultusunda her sınıf seviyesinde sarmal yapıda işlenir. Bu sınıf seviyesinde gazete haberleri toplama – yorumlama çalışmaları yapılarak öğrencilerin günceli takip etmesi teşvik edilir.

Mektup – Zarf – Kart Yazma teknikleri öğretilir. Anket hazırlama, uygulama – çalışma raporu yazma, röportaj yapma konularında öğrenciler teşvik edilir. Sorgulama üniteleri ile bağlantılı ya da serbest okuma amacıyla alınan kitaplar yıl içinde detaylı bir şekilde irdelenir. Kitaplara yönelik eleştirel yazılar yazma ve çalışmaları yapılır. Bu şekilde öneride bulunma, çözüm yolları üretme bilgi verici ve ikna edici metin yazma teknikleri desteklenmiş olur.

Okulda kullanılan diğer dillere farkındalık yaratma, o dilde selamlamaları öğrenme, farklı dillerin anlam ve özellikleri hakkındaki soruları cevaplamalarında veli işbirliği sağlanarak uluslar arası bakış açısı geliştirilir. Başka bir dilden tercüme edilmiş bir hikâyeyi okuyarak, hikâyenin orijinal dildeki bölümünden kesitle karşılaştırma çalışmaları yapılır. Aynı zamanda öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını doğru olarak anlama gücü kazandırılır. Farklı etkinliklerle kelime dağarcıkları zenginleştirilerek kendi dillerini tanıma ve dil kurallarını uygulama fırsatları sağlanır.

Farklı yazı türlerini tanımaları, okudukları ile bağlantı kurmaları sağlanır. Okuma alışkanlıklarını içselleştirerek günlük gazete, dergi vb gibi iletişim araçlarından faydalanmalarına fırsat verilir. Bitişik eğik yazıyı günlük yaşamlarında etkin bir biçimde kullanmaları hedeflenir. Öğrencilerin kendilerini iyi ifade edebilen, çıkarımlarda bulunabilen, sorunları kendi başına harekete geçerek çözebilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir

FEN BİLGİSİ

MEB’ nın 2014 – 2015 Eğitim Öğretim yılı itibariyle güncellediği üçüncü sınıf Fen Bilgisi dersi kazanım üniteleri ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir. Bilimsel süreçlerde araştırma, yorumlama, bilim ve fen üzerine dönüşümlü düşünme gerçekleştirme en temel hedeflerimizdendir. Yaşadığı doğayı inceleme, yaşadığımız gezegeni kimlerle ve nasıl paylaştığımızı kavrama üzerinde çalışılan temel bilimsel kavramlar irdelenmektedir

MATEMATİK

Matematik dersinde, bir önceki sınıfta edindiklerini becerilerin üstüne yenilerini ekleyerek dördüncü sınıfa sağlam bir alt yapı ile geçiş yapabilmeleri hedeflenir. Öğrenciler, bilgiyi düzenleme, matematiksel düşünme, akıl yürütme ve tahmin etme, problem çözme gibi becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Öğrenciler, farklı bakış açılarını gözlemleme, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme, günlük yaşantısı ve diğer dersler arasında bağlantı kurma imkanlarına sahip olmaktadırlar.