Akım Koleji

İlkokul 4. Sınıf

İlkokul 4. Sınıf

TÜRKÇE

Türkçe dersleri; dinleme, okuma, anlama, yazma ve görsel okuma ve sunu alt başlıklarından oluşan kapsam ve sırlama çalışmaları doğrultusunda her sınıf seviyesinde sarmal yapıda işlenir.

Öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarının yanı sıra Türkçe bilgi ve becerilerini günlük yaşamlarına uygulamaları başlıca hedefimizdir. Öğrenciler yorum ve tahminlerde bulunarak ve her sorgulama sorusunu ayrıntılı şekilde düşünerek üretken bireyler olmaya teşvik edilir. Dil yeteneğimizin gelişimi için; dinleme, okuma, yazma ve sunum yapma becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Öğrencilerimiz, bu becerileri geliştirmek için çeşitli teknikler öğrenirler ve uygularlar. Dilbilgisi konularını ise; okuma, yazma gibi alanların içinde öğrenmeleri sağlanır. Özellikle paragraf yorumlama üzerinde durulur. Sorgulama üniteleri ile bağlantılı ya da serbest okuma amacıyla alınan kitaplar yıl içinde detaylı bir şekilde irdelenir. Farklı uygarlıklara ait efsaneler irdelenir. Yazı türleri arasındaki benzer ve farklılıkları bulma çalışmaları yapılır. Bilgi verici, açıklayıcı, betimleyici, ikna edici metin türleri yazmak bu yaş seviyesinin belirgin hedefleri arasındadır. Okuma alışkanlığının üretici okumadan eleştirel okumaya geçmesi de önemli hedeflerin arasındadır.

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler dersinde Yakından uzağa doğru yaşadığı sorgulama bakış açısıyla öğrencilerin içinde yaşadıkları çevre ve toplum konusunda bilinçli bireyler olmaları amaçlanır. Öğrencilerin uluslar arası bir zihniyete ve etik değerlere sahip olmaları, yeni fikirler üretmeleri ve neden sonuç arasındaki ilişkiyi görebilmeleri amaçlanır.

FEN BİLGİSİ

Fen Bilgisi dersleri de PYP Sorgulama Programı’nın disiplinler üstü çerçevesinde işlenmektedir. Öğrenciler inceleme yapmaya, gözlem yapmaya ve sistematik sorgulama yöntemleri kullanmaya teşvik edilirler. Öğrencilerin mantık yürütmelerini, bilimsel olay ve olguları neden sonuç bağlamı içinde ele almalarını gerektiren aktivitelere ağırlık verilir. Öğrenciler Fen Bilgisi derslerinde edindikleri bilgileri okul dışındaki dünya ile ilişkilendirmeye teşvik edilirler.

MATEMATİK

Matematik derslerinin merkezinde matematiğin uygulamalı olarak öğretilmesini savunan öğrenci merkezli öğrenme süreçleri ve aktiviteleri yer alır. Öğrenciler, bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanan grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar yaparlar. Amaca uygun ölçme araçları ile öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimleri sürekli izlenir ve çok yönlü değerlendirilir.